สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
19 พ.ค. 2557

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  โครงการ E-Learning เรื่องสัตว์พื้นเมืองและสัตว์เลี้ยงไทยประจำถิ่น

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
ครูและนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครได้ทาง http://www.dld.go.th/biodiversity/e-learning%20index.html
กลุ่มงาน:สารบรรณ

หนังสือนำส่ง : ► 
1). 20-05-2014-9-42-062014052094146-1992483162.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย

อ่าน : 926 ครั้ง