สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
22 ก.ย. 2557

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  แจ้งปฏิทินการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อเข้ารับการรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
แจ้งตารางกำหนดการประเมินเเพื่อทราบและแจ้งผู้ส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินต่อไป
กลุ่มงาน:กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

หนังสือนำส่ง : ► 
1). 22-09-2014-14-40-2320140922144012-205770612.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย

อ่าน : 763 ครั้ง