สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
30 ก.ย. 2557

หนังสือราชการ
เรื่อง :  ประกาศโรงเรียนพระแก้ววิทยา เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา

เรียน :  ผู้สนใจ
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:พระแก้ววิทยา

หนังสือนำส่ง : ► 
1). 30-09-2014-10-50-3720140930105020-304906786.jpg
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย

อ่าน : 826 ครั้ง