สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
11 ก.พ. 2558

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอประชุมโรงอาหารแบ 100/27 และอาหารเรียนชั่วคราวกึ่งถาวร

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:พนาสนวิทยา

หนังสือนำส่ง : ► 
1). 11-02-2015-15-15-5720150211151431-127102612.jpg
2). 11-02-2015-15-15-5720150211151450-435811735.jpg
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย

อ่าน : 21 ครั้ง