สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
11 ก.พ. 2558

หนังสือราชการ
เรื่อง :  ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:พนาสนวิทยา

หนังสือนำส่ง : ► 
1). 11-02-2015-15-18-5720150211151846-1071847133.jpg
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย

อ่าน : 538 ครั้ง