สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
10 มิ.ย. 2558

หนังสือราชการ ด่วนมาก
เรื่อง :  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ โรงเรียนศรีสุขวิทยา

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
โรงเรียนศรีสุขวิทยาประกาศรับสมัครพนักงานราชการ  เอกคอมพิวเตอร์

กลุ่มงาน:ศรีสุขวิทยา

หนังสือนำส่ง : ► 
1). 10-06-2015-11-56-1920150610115506-74766113.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย

อ่าน : 648 ครั้ง