สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
10 มิ.ย. 2558

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครูผู้สอน

เรียน :  ผู้สนใจ
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:ท่าสว่างวิทยา

หนังสือนำส่ง : ► 
1). 10-06-2015-13-59-0620150610135803-1827025651.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 10-06-2015-13-59-0620150610135845-1535095424.pdf
2). 10-06-2015-13-59-0620150610135827-607418343.pdf

อ่าน : 896 ครั้ง