สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
23 มิ.ย. 2558

หนังสือราชการ ด่วน
เรื่อง :  ประกาศผลสอบพนักงานราชการ โรงเรียนศรีสุขวิทยา

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:ศรีสุขวิทยา

หนังสือนำส่ง : ► 
1). 23-06-2015-8-58-172015062385708-929951262.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย

อ่าน : 703 ครั้ง