สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
30 มิ.ย. 2558

หนังสือราชการ ด่วนมาก
เรื่อง :  ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา

กลุ่มงาน:จอมพระประชาสรรค์

หนังสือนำส่ง : ► 
1). 30-06-2015-10-01-0820150630100049-1813688089.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย

อ่าน : 886 ครั้ง