สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
22 พ.ค. 2557

หนังสือราชการ ด่วน
เรื่อง :  การประชุมอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
สพม.33 ขอเชิญประชุม อบรมและพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2557 ให้โรงเรียนส่งรายชื่อบุคลากรเข้ารับการอบรมฯ โรงเรียนละ 1 คน
กลุ่มงาน:กลุ่มนโยบายและแผน

หนังสือนำส่ง : ► 
1). 22-05-2014-9-07-062014052290621-284164594.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 22-05-2014-9-07-062014052290650-1560161002.pdf

อ่าน : 2147483647 ครั้ง