สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
10 มิ.ย. 2557

หนังสือราชการ
เรื่อง :  ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงงานระดับภาค ครั้งที่ 12/2557 (มูลนิธเปรมฯ)

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   -
เนื้อหา
ชอเชิญโรงเรียนส่งโครงงานประกวดระดับภาคครั้งที่ 12/2557 มูลนิธิเปรมฯ กำหนดส่งใบสมัครภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2557 รายละเอียดเพิ่มเติม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0885861802
กลุ่มงาน:กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

หนังสือนำส่ง : ► 
1). 10-06-2014-15-30-3220140610152953-1424530558.PDF
2). 10-06-2014-15-30-3220140610153003-1704605410.PDF
3). 10-06-2014-15-30-3220140610153023-1538591260.docx
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย

อ่าน : 932 ครั้ง