สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
11 มิ.ย. 2557

หนังสือราชการ ทั่วไป
เรื่อง :   แจ้งกำหนดการออกประเมินสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมสภานักเรียนดีเด่นระดับเขตพื้นที่ ประจำปี 2557

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   หนังสือ สพม.33 ที่ ศธ04263/2588 ลงวันที่ 04/06/2557
เนื้อหา
 แจ้งกำหนดการออกประเมินสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมสภานักเรียนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่ ประจำปี 2557 ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน 2557
กลุ่มงาน:กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

หนังสือนำส่ง : ►  ไม่มีหนังสือนำส่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1). 11-06-2014-15-42-4720140611154230-769518569.pdf

อ่าน : 15 ครั้ง