สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 33
12 มิ.ย. 2557

หนังสือราชการ ด่วนมาก
เรื่อง :  ใบสมัครโครงการคุณธรรม จริยธรรม การประกวดโครงงานระดับภาค ครั้งที่ 12/2557 มูลนิธิเปรมฯ

เรียน :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
อ้างถึง :   - หนังสือ สพม.33 ที่ ศธ 04263/1802
เนื้อหา
เพิ่มเติมใบสมัครโครงงานคุณธรรมจริยธรรม
กลุ่มงาน:กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

หนังสือนำส่ง : ►  ไม่มีหนังสือนำส่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ไม่มีสิ่งที่ส่งมาด้วย

อ่าน : 61 ครั้ง